Kim są Mężczyźni Świętego Józefa?

W dzisiejszych czasach istnieje wiele przeszkód na drodze wiary, ale Mężczyzna Świętego Józefa to człowiek, który szuka Pana w swoim życiu: (Jer 29,13) “Będzie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, kiedy będziecie Mnie szukać z całego serca”. Nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby pokazać nam Bożą Miłość i tak odkrywamy naszą rolę jako mężczyzn, którzy dostrzegają potrzeby inne niż poszukiwanie mocy i przywilejów (Łk 22,25n.). Jednak to wezwanie nie jest ciężarem złożonym własnych barkach, jako mężczyźni otrzymujemy wsparcie od towarzyszy którzy „wspierają się nawzajem i wzajemnie się budują” (1Tes 5,11) i trwają w Bogu(Jan 15). W rezultacie Mężczyzna Świętego Józefa jest spełniony przez odkrywanie radości życia Bożego w celach, jakie odkrywa dla swojego życia (Kol. 1,9-12). W skrócie: jak św. Józef był najbliższym człowiekiem Jezusa, tak my staramy się być ludźmi, którzy zobowiązują się wobec Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela.

Mężczyźni Świętego Józefa to katolicka siec mężczyzn, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi.

Zapraszamy mężczyzn do zaakceptowania poniższych obietnic jako najlepszych dla ich życia:

  • Poświęć życie dla Pana i uczyń Go pierwszym we wszystkich dziedzinach swojego życia… Uczestnicz w niedzielnej Eucharystii wraz ze swoją rodziną.
  • Wzrastaj w chrześcijańskim uczniostwie… Rozwijaj modlitwę osobistą i uczestnicz w Eucharystii także częściej (w dni powszednie).
  • Żyj w Prawości i Uczciwości… Korzystaj regularnie z Sakramentu Pojednania.
  • Bądź wierny Chrześcijańskiemu Powołaniu… Módl się, spędzaj czas z rodziną, ustaw priorytety i zapewnij równowagę w swoim życiu.
  • Spotykaj się regularnie z braćmi by się wzajemnie wspierać… Zbieraj się razem z nimi na konferencjach, okresowych spotkaniach, rekolekcjach.

Zapraszamy…

…mężczyzn do pogłębienia życia w powołaniu poprzez zobowiązanie się wobec Jezusa do udziału w parafialnych posługach dla mężczyzn i małych grupek.

…mężczyzn do zaakceptowania Wielkiego Wezwania do czynienia uczniów ze wszystkich narodów „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20)

…mężczyzn do budowania lokalnych posług dla mężczyzn, wspierania i modlitwy za pasterza i służenia w parafii własnymi obdarowaniami.

…mężczyzn do budowania jedności Chrześcijan pomimo różnic denominacyjnych, etnicznych i rasowych

…mężczyzn do dzielenia się Dobrą Nowiną i stania się świadkiem Jezusa Chrystusa w środowiskach, w których żyją na codzień.

…mężczyzn do stawania się służącymi liderami dla realizacji planu pastoralnego Mężczyzn Świętego Józefa. Plan prowadzi nas do proponowania spotkań dla mężczyzn w każdej parafii naszej diecezji.